top of page

 

COMUNICAT - LISTA FINALĂ DE CANDIDAȚI PENTRU ALEGERILE AREPMF

 

În urma analizei dosarelor depuse în vederea alegerilor pentru Consiliul Director al AREPMF, Comisia electorală a validat următoatele candidaturi:

 

Pentru funcția de președinte AREPMF 1 post - 1 candidat:

 • Dr. Valeria Herdea

 

Pentru funcția de vicepreședinte AREPMF 3 posturi - 4 candidați:

 • Dr. Ileana Brînză

 • Dr. Carmen Mirăuță

 • Dr. Claudia-Felicia Pop

 • Dr. Carmen-Raluca Ghionaru

 

Pentru funcția de Secretar 1 post - 1 candidat:

 • Dr. Simona Cioc

 

 

REGULAMENTUL DE ALEGERI PENTRU CONSILIUL DIRECTOR AL AREPMF

 

Capitolul I. Dispoziții generale

 

1. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot direct și liber exprimat de către membrii cu drept de vot ai AREPMF.

2. Dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai AREPMF.

3. În vederea organizării și desfășurării alegerilor se aprobă de către Consiliul Director al AREPMF o Comisie Electorală.

4. Membrii Comisiei Electorale nu pot candida la funcțiile elective din Consiliul Director al AREPMF în legislatura pentru care se organizează alegerile.

5. Înaintea desemnării în această funcție membrii Comisiei Electorale se angajează în scris că exercită mandatul pe toată durata funcționării comisiei și că nu candidează la o funcție electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

 

Capitolul II. Comisia Electorală

 

6. Comisia electorală este formată din 3 membri, aprobați în mod individual de către Consiliul Director al AREPMF: Petruta Tarciuc - Președinte,
Mirela Ștefan și Eduard Egri - membrii

7. În ședința de numire a comisiei electorale se fixează data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să respecte termenul prevăzut de Statut de depunerea candidaturilor - cu cel puțin 2 săptămâni înaintea datei alegerilor.

8. Comisia electorală se întrunește online pentru organizarea alegerilor. AREPMF pune la dispoziția Comisiei Electorale, pe toată durata funcționării sale, suportul virtual pentru  desfășurarea activităților, asigurând totodată condițiile materiale necesare funcționării ei și organizării alegerilor.

9. La prima întrunire, Comisia Electorală își alege dintre membrii săi președintele și membrii.

10. Ședințele Comisiei Electorale sunt consemnate în procese verbale.

11. Atribuțiile Comisiei Electorale:

a) organizează desfășurarea alegerilor conform Statutului AREPMF;

b) preia pe baza unui proces-verbal listele cu membrii organizației cu drept de vot;

c) aprobă listele actualizate și lista finală cu alegători;

d) primește candidaturile depuse;

e) verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme;

f) primește și soluționează contestațiile;

g) face publice candidaturile depuse, împreună cu informații despre data și modul de desfășurare a alegerilor;

h) conduce operațiunile de votare, luând toate măsurile ca votarea să se desfășoare conform Regulamentului Electoral și Statutului organizației;

i) numără voturile, stabilește valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilește rezultatele alegerilor;

j) redactează procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal al rezultatelor finale;

12. După validarea alegerilor, Comisia Electorală convoacă în termen de 24 ore Consiliul  Director nou ales.

13. Prima ședință a noului Consiliu Director este condusă de către Comisia Electorală.

14. Se desemnează membrii noului Consiliu Director conform opțiunilor de candidatură pentru funcțiile de conducere: președinte, 3 vicepreședinți și secretar.

 15. Comisia Electorală locală emite mandatele și  își încetează de drept  activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

Capitolul III. Candidaturile. Calendarul electoral.

 

16. Pot candida pentru o funcție în Consiliul Director doar medicii înscriși în AREPMF de minimum 3 ani și cu cotizația plătită pentru această perioadă;

17. Dosarul candidatului va cuprinde:

 1. Curriculum vitae europass;

 2. Declarația de candidatură ce cuprinde angajamentul că va respecta Statutul AREPMF.

18. Declarațiile de candidatură se depun  online conform calendarului prevăzut în Regulamentul Electoral aprobat de Consiliul Director al AREPMF:

 • 5–11.09.2022 - depunerea candidaturilor;

 • 12.09.2022 – depunerea contestațiilor;

 • 13.09.2022 – evaluarea validității candidaturilor și judecarea contestațiilor;

 • 14.09.2022 – publicarea listei finale de candidați;

 

Capitolul IV. Desfășurarea votării

 

19. Votarea se desfășoară online, în prezența membrilor Comisiei Electorale cu suportul tehnic al AREPMF (platforma informatică) în cadrul Adunării Generale convocată pentru joi, 16.09.2022 orele 9,00;

20. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de statut pentru votare, se convoacă a doua Adunare Generală în care se va desfășura procesul de votare cu membrii prezenți. Această Adunare Generală se va desfășura în data de 16.09.2022 ora 18,00.

21. Președintele împreună cu membrii Comisiei Electorale asigură desfășurarea în bune condiții a alegerilor;

22. Numărul de votanți și numărul de voturi exprimate se consemnează în procesul verbal încheiat după terminarea intervalului de timp stabilit pentru votare.

23. Fiecare medic cu drept de vot se loghează cu credențialele de autentificare  furnizate de organizatori și optează pentru maxim numărul de posturi / funcție pentru Consiliul Director din lista definitivă a candidaților publicată de Comisia Electorală.

24. Dacă se optează pentru mai mult de numărul maxim de candidați / funcție sau nu este desemnat niciunul, votul se consideră anulat și nu se socotește la numărul final de voturi.

 

Capitolul V. Stabilirea și constatarea rezultatelor alegerilor

 

25. După închiderea votării, în prezența membrilor Comisiei Electorale și, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, președintele comisiei procedează la inventarierea voturilor exprimate, consemnând rezultatul în procesul verbal, și numai după aceea se procedează la numărarea lor;

26. Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare și nu se poate întrerupe până la finalizarea acesteia și întocmirea procesului verbal.

27. După numărarea voturilor, președintele comisiei electorale locale încheie procesul verbal de votare, ce conține:

a) numărul alegătorilor;

b) numărul alegătorilor care s-au logat pentru votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor;

 

Capitolul VI. Dispoziții finale

 

28. Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, inclusiv funcționarea Comisiei Electorale, se suportă din bugetul organizației.

29. Membrilor Comisiei Electorale li se poate acorda o indemnizație stabilită de către Consiliul Director.

30. Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă și se împlinesc la sfârșitul zilei-limită.  Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

31. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie.

32. Desfășurarea alegerilor on-line are temei legal în în Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ı̂n domeniul sănătăţii.

În vigoare de la 25 februarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 25 februarie 2021.

bottom of page